2

0

2

0

Public information about rosu.

• Full time Mobile developer, using Kotlin, Java and Python.

• bho2 ghe2 diê5 suan3 uê7 zêng1 tong1 do1 di7 cou1 kao2发音

• 喜欢吃茶、看书、看电视剧和动画;有时也喜欢爬山

• 渴望自我成長和進步,擁抱變化

• 力求『昆乱不挡』